Kierownik Działu Produkcji i Koordynacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko
Kierownik Działu Produkcji i Koordynacji

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brzeska 12/ Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • koordynowanie produkcji i realizacji projektów artystycznych (w tym: teatralnych, edukacyjnych, filmowych i wydarzeń specjalnych);  
 • ustalanie warunków współpracy z wykonawcami i realizatorami;
 • przygotowywanie projektów umów artystycznych, m.in. z reżyserami, scenografami, kostiumografami, muzykami, artystami, aranżerami, autorami tekstów, kompozytorami;  
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą artystyczną Teatru z mazowieckimi instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
 • współpraca z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskim oraz partnerami zewnętrznymi w zakresie zawierania umów tantiemowych i licencyjnych celem zabezpieczenia praw autorskich na rzecz Teatru, monitorowanie i rozliczenie tychże umów licencyjnych
 • (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Teatru);
 • sporządzanie kosztorysów realizowanych projektów artystycznych (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Teatru);
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie działalności artystycznej
  (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Teatru);
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Produkcji i Koordynacji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Teatru;
 • zarzadzanie i nadzór nad:
  • pracą podległego zespołu (w tym sporządzanie harmonogramów pracy i delegowanie zadań),
  • zawieranymi umowami i kontrolą ich realizacji,
  • zapewnieniem środków inscenizacyjnych do realizacji projektów artystycznych oraz do ich prób, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi,
  • zapewnieniem kostiumów, rekwizytów, dekoracji i elementów scenograficznych,
  • prowadzeniem dokumentacji przygotowania i realizacji projektów artystycznych,
  • prowadzeniem spraw w zakresie zapewnienia miejsc na próby i realizacji projektów artystycznych organizowanych w obcych przestrzeniach, 
  • sporządzaniem harmonogramów z prób oraz raportów z realizacji projektów artystycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, zarządzania, produkcji teatralnej, kierunków artystycznych);
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kultury (mile widziane w teatrze);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji i organizacji przedsięwzięć kulturalnych, zarządzania projektami, kierowania pracą zespołów projektowych;
 • znajomość regulacji dotyczących praw autorskich;
 • dyspozycyjność również popołudniami w weekendy i święta;
 • dobra znajomość j. angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • umiejętność budowania zespołu, delegowania zadań;
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • pracę w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • pracę w instytucji z ponad piętnastoletnią tradycją;
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

Zgłoszenia:

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl w tytule wiadomości wpisując: „Kierownik Działu Produkcji i Koordynacji – Imię i nazwisko” do dnia 30 maja 2023 r. 
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Działu Produkcji i Koordynacji, ogłoszonego w dniu 10 maja 2023 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody
na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny
  im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.