Kierownik Działu Techniki i Realizacji

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko

Kierownik Działu Techniki i Realizacji  
(Dział ten składa się z Zespołu Techniki oraz Zespołu Realizacji Światła, Dźwięku i Obrazu )

 

Miejsce pracy:

Warszawa, ul. Brzeska 12,

Warszawa ul. Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego dla działalności statutowej Teatru;
 • nadzór nad oprawą audiowizualną wszelkich wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, projektów realizowanych przez Teatr;
 • wsparcie techniczne innych komórek organizacyjnym Teatru;
 • utrzymywanie w gotowości scen i urządzeń technicznych teatru do realizacji projektów artystycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem utrzymania w odpowiednim stanie wyposażenia scenicznego;
 • nadzór nad utrzymaniem sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego i multimedialnego
  w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej;
 • opracowywanie zapotrzebowania teatru w ramach infrastruktury rozwoju technicznej, scenicznej i realizacyjnej instytucji;
 • monitorowanie eksploatacji urządzeń technicznych własnych oraz w miejscach najmowanych na działalność statutową;
 • prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia transportu na potrzeby działalności Teatru w tym organizacji transportu zleconego; 
 • nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków do przechowywania kostiumów, rekwizytów, dekoracji, elementów scenograficznych, instrumentów, technicznego wyposażenia scenicznego;
 • współpraca z osobami fizycznymi (w tym kinooperatorami) i firmami realizującymi zlecenia
   dla Teatru dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń;
 • planowanie i organizacja pracy pracowników Działu Techniki i Realizacji, w tym tworzenie harmonogramów pracy pracowników;
 • zarzadzanie i nadzór nad pracą podległego personelu dwóch podległych zespołów: techniki oraz realizacji.

Wymagania:

 • wykształcenie preferowane wyższe lub w trakcie studiów (dopuszczalne wykształcenie średnie - przy dużym doświadczeniu);
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą techniczno-realizacyjną wydarzeń artystycznych, w tym minimum 2 letnie w zakresie zarzadzania/koordynacji pracy zespołu;
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury;
 • znajomość branży techniki scenicznej i audiowizualnej;
 • wiedza o stołecznym rynku artystyczno/kulturalnym;
 • umiejętności czytania Riderów technicznych;
 • umiejętność czytania planów technicznych obiektów;
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • znajomość obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność również w weekendy;
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość, dokładność, rzetelność;
 • umiejętność budowania zespołu, delegowania zadań i odpowiedzialności.

Zgłoszenia

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl w tytule wiadomości wpisując: „Kierownik Działu Techniki i Realizacji – Imię i Nazwisko” do dnia 23 sierpnia 2021 r. 
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Działu Techniki i Realizacji, ogłoszonego w dniu 30 lipca 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.