Specjalista lub Koordynator w Dziale Marketingu i Komunikacji w Zespole Marketingu

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury poszukuje kandydatek/ kandydatów do pracy:

w Dziale Marketingu i Komunikacji

Zespół Marketingu
na stanowisku: specjalista lub koordynator

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 26

Zakres zadań:

 • opracowywanie i realizowanie strategii marketingowej Teatru;
 • prowadzenie, redagowanie i uaktualnianie stron internetowych Teatru (w tym dedykowanych prowadzonym projektom artystycznym), we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • planowanie i realizacja kampanii reklamowych;
 • organizowanie działań związanych z tworzeniem materiałów wizualnych i nadzór m.in. nad przygotowaniem graficznym plakatów, programów, zdjęć i ogłoszeń prasowych, materiałów reklamowych przekazywanie ich do publikacji, kolportażu;
 • organizowanie działań związanych z tworzeniem merytorycznej zawartości drukowanych materiałów promocyjnych: folderów, programów, ulotek, wydawnictw akcydensowych oraz sprawowanie nadzoru nad zawartością danego wydawnictwa: treści, nazwisk wykonawców, logo sponsorów i patronów;
 • organizowanie działań związanych z produkcją i zakupem materiałów promocyjnych
  i reklamowych, w tym materiałów poligraficznych i gadżetów oraz ich dystrybuowanie;
 • prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem wydarzeń organizowanych przez Teatr lub z jego udziałem, (w tym poprzez dokumentację fotograficzną, produkcję zapisów fonograficznych, wideo i innych) w celach promocyjnych, sprawozdawczych i archiwalnych;
 • prowadzenie spraw w zakresie współpracy barterowej;
 • organizacja i podział merytorycznych zadań pomiędzy współpracownikami Zespołu (dotyczy koordynatora).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;  
 • minimum 4 - letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu, w tym minimum 2 letnie
  w instytucjach kultury (mile wdzianie w Teatrze);
 • w przypadku koordynatora – doświadczenie w koordynacji zadań zespołu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność również w weekendy;
 • umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i marketingowej;
 • znajomość nowoczesnych kanałów komunikacji offline i online’owych;
 • znajomość stołecznego rynku instytucji kultury (szczególnie teatrów);
 • umiejętność formułowania i wdrażania strategii oraz celów;
 • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność realizowania kilku projektów jednocześnie;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność;
 • zmysł estetyczny.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.

Zgłoszenia

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl z dopiskiem: „Dział Marketingu i Komunikacji – Zespół Marketingu – Imię i Nazwisko” do dnia 23 sierpnia 2021 r. 
  Dopuszcza się aplikowanie na kilka stanowisk alternatywnie. Wówczas prosimy o podanie w liście motywacyjnym listy preferencji wyboru.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji – Zespół Marketingu, ogłoszonego w dniu 30 lipca 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania  danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.