Uwaga! Zmiana terminu ogłoszenia nominacji do XIV Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU TNM 2020

 

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie nominacji do Teatralnych Nagród Muzycznych 2020 zostaje przełożone na dzień 29 czerwca 2020 r. Wydarzenie odbędzie się z udziałem mediów oraz Dyrektorów Teatrów. Dodatkowo Nominowani przenoszą prawa do fragmentów nagrań pokazowych przesłanych w ramach udziału w Konkursie. W trybie § 10 ust. 4 Regulaminu Konkursu zmianie ulegają § 6 ust. 1a,  § 7 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 Regulaminu, które przyjmują nowe następujące brzmienie:

§ 6 ust. 1a: "Pierwszy etap Konkursu polega na przesłuchaniu, obejrzeniu i ocenie nadesłanych Formularzy Zgłoszenia i Materiałów Pokazowych dotyczących Zgłoszonych, przez Kapitułę Konkursu. Spośród nich w każdej kategorii Kapituła Konkursu wskaże trzy Nominacje. Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2020 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Organizatora w Warszawie z udziałem wyłącznie zaproszonych  mediów i Dyrektorów Teatrów oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.mteatr.pl. O wynikach pierwszego etapu Konkursu Nominowani zostaną poinformowani we wcześniejszym terminie. Nominowani zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie przekazanej informacji o wynikach do czasu ich oficjalnego ogłoszenia podczas konferencji  w dniu 29 czerwca 2020 r a  z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające stąd ograniczenia i zakazy,  uczestniczenie w miarę możliwości  w Konferencji  w formie online.”

§ 7 ust. 3„Nominowani i Laureaci  przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań utworów, utrwalonych przez Organizatora w trakcie Gali Wręczenia Nagród a także do fragmentów nagrań pokazowych przekazanych dla Organizatora przez Dyrektorów Teatrów w ramach udziału w Konkursie, wyłącznie w celach prezentacji utworów na konferencji w dniu 29 czerwca 2020r. zamykającej I etap Konkursu.”

§ 7 ust. 4: „Przeniesienie praw do artystycznych wykonań, o których mowa w § 7 ust. 2 i  3 Regulaminu następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

 1. Utrwalanie artystycznych wykonań za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej dowolną techniką i na dowolnych nośnikach.
 2. Utrwalenie artystycznych wykonań za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej.
 3. Zwielokrotnianie i umieszczanie utrwalonych zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów na wszelkich nośnikach informacji (płyty dvd/cd/blue-ray, dyski twarde, karty pamięci, pendrive etc.) oraz rozpowszechnianie takich zapisów i nośników informacji (w tym w środkach masowego przekazu).
 4. Publiczne wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym (w tym interaktywnie).
 5. Rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów w dowolny sposób i dowolną techniką.
 6. Wprowadzanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych (w tym ogólnie dostępnych, sieci Internet) oraz udostępnianie ich użytkownikom takich sieci, a ponadto przesyłanie i kopiowanie pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.
 7. Wprowadzanie do obrotu, użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów innym podmiotom, według potrzeb i celów Organizatorów.
 8. Przystosowywanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów według celów i potrzeb Organizatorów.
 9. Wykorzystywanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów w reklamie bądź jako element merchandisingu.
 10. Dołączanie egzemplarzy zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów jako insertu do wydawnictw, katalogów, książek, gazet, czasopism etc.

Analogicznej zmianie ulega treść harmonogramu (załącznik nr 2 do regulaminu). Załącznik nr 1 i 3 (karta zgłoszeń i spis kategorii) pozostają bez zmian. 

Zmiana postanowień regulaminu TNM 2020

Regulamin konkursu - aktualizacja 16.06.2020

załącznik nr 2

 


Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij