Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń TNM 2019

W związku z dużym zainteresowaniem XIII edycją Konkursu Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury zdecydowałam o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń w trybie § 10 ust. 4 Regulaminu Konkursu do dn. 26 kwietnia 2019 r. Zmianie ulegają zatem § 3 ust. 8 oraz § 4 ust. 3 Regulaminu, które przyjmują brzmienie, odpowiednio:

  • § 3 ust. 8: Formularz Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy składać do Organizatora w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku w drodze poczty elektronicznej na adres: tnm@mteatr.pl lub w formie pisemnej – w drodze poczty tradycyjnej poprzez przesłanie zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs” na adres Organizatora Konkursu: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 42. Przy wysyłce w drodze poczty tradycyjnej liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora Konkursu. 

  • § 4 ust. 3: Zgłoszeń do Nagród w kategoriach wymienionych w § 4 ust. 2 pkt I – XVIII dokonują dyrektorzy polskich teatrów do dnia 26 kwietnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem merytorycznym na piśmie oraz dołączonymi Materiałami Pokazowymi na nośnikach wskazanych w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, dotyczących osiągnięć artystycznych osób zgłoszonych.

 

Tekst jednolity Regulaminu po zmianach, wraz ze zaktualizowanym harmonogramem Konkursu stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Iwona Wujastyk
Przewodnicząca Kapituły
Teatralnych Nagród Muzycznych
im. Jana Kiepury


Kasa

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

tel: +48 795 127 921

email: kasa@mteatr.pl

Udostępnij